Pravidla pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řízení

Veškerá pravidla pro reklamace a odstoupení od smlouvy a vrácení zboží vycházejí z Občanského zákoníku, pokud není v Pravidlech pro odstoupení od kupní smlouvy uvedeno jinak.

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu:

Vzhledem k povaze obchodu a k tomu, že veškeré zboží je partiové, předváděcí, lehce použité nebo mírně poškozené, kupující hradí veškeré náklady související s doručením i vrácením zboží.

Údaje pro vrácení zboží: Bazar Libeň, Novákových 28, 180 00, Praha 8

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
O odstoupení je povinen prodávajícího v této lhůtě informovat emailem a prostřednictvím písemného prohlášení, které připojí k vrácenému zboží.

Silně poškozené zboží bez záruky, výslovně deklarované na náhradní díly, je určeno pouze pro rozebrání na náhradní díly a nevztahuje se na něj možnost vrácení do 14 dnů.

Kupující zboží vrací zpět prodávajícímu ihned po podání oznámení o odstoupení, řádně zabalené a zabezpečené proti poškození.
Prodávající vrací platbu kupujícímu do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Podmínkou je řádné navrácení zakoupeného zboží. 
Tato doba se může prodloužit v případě, že prodávající nedostal zpět vrácené zboží.

Prodávající vrací cenu zboží, které kupující uhradil při nákupu, bez nákladů na přepravné. Náklady na přepravné zpět k prodejci hradí kupující taktéž v plné výši.

Prodávající není povinen přijmout odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů v případě, že vinou kupujícího dojde k poškození zboží, nebo ke snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností či fungování zboží.

Reklamace zakoupeného zboží:

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k povaze obchodu (Bazar - obchod s partiovým a použitým zbožím) zakoupil přístroj partiový, poškozený, vystavovaný nebo lehce použitý. U prodávaných spotřebičů nabízíme značnou slevu z původní pořizovací hodnoty a poskytujeme pouze omezenou záruku v trvání 6 měsíců. Cena je přímo úměrná poškození, stavu přístroje a nabídnuté záruce.

Silně poškozené zboží bez záruky, výslovně deklarované na náhradní díly, je určeno pouze pro rozebrání na náhradní díly a nevztahuje se na něj žádná záruka.

Nedílnou součástí reklamace je záruční list a pokladní doklad s razítkem prodejny, datem a podpisem prodávajícího. Pokud při uplatňování záruky nebude předložen pokladní doklad spolu se záručním listem, reklamace nebude uznána. 

Záruka bude bazarem akceptována pouze při stanoveném způsobu dopravy a zapojení přístroje. Spotřebiče se smějí dopravovat pouze v poloze povolené při převozu, tj. při dodržení svislých a vodorovných poloh jako za provozu přístroje, bez jakéhokoli naklápění nebo pokládání na boky a hrany. Zapojení do provozu smí být provedeno pouze osobou znalou a poučenou. 

Pokud zákazník využije služeb některé z přepravních společností (Toptrans apod.), je povinen zkontrolovat stav přístroje ihned po doručení. Případné závady a poškození je nutno ihned zanést do reklamačního protokolu přepravní společnosti a požadovat náhradu škody na této dopravní společnosti. Bazar nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé neopatrným nakládáním se zakoupeným spotřebičem, vzniklé při přepravě. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neopatrnou dopravou a manipulací, na mechanická poškození vzniklá v důsledku aplikace nepřiměřené síly a nesprávným použitím. Dále neručíme za závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje nebo zapojením do elektrické zásuvky neodpovídající ČSN. Spotřebiče nejsou určeny pro komerční využití, není-li výslovně uvedeno jinak. 

Zapojení do svorkovnice 240V/400V nebo do rozvodu zemního plynu smí realizovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací podle platných předpisů orgánů státního odborného dozoru, prokazatelně způsobilá a pověřená k zapojování a revizím elektrických nebo plynových zařízení. Zapojení spotřebiče do rozvodné elektrické nebo plynové sítě musí být stvrzeno protokolem o zapojení s razítkem revizního technika.

Pokud nebude spotřebič po dobu trvání záruky plně funkční, zdarma provedeme jeho opravu. Pokud nebude opravitelný, provedeme výměnu celého přístroje za jiný, stejných nebo velmi podobných parametrů, vzhledu a ceny.

V případě poruchy zakoupeného přístroje v záruční době bude oprava provedena pouze v Praze. Opravu provede bazarem určený záruční servis. Zákazník na vlastní náklady dopraví přístroj na místo opravy. Bazar nebude v žádném případě hradit dopravu přístroje do záruční opravy a zpět, a ani se na této dopravě podílet. Pokud bude závada způsobena nesprávným použitím, nekvalifikovaným zapojením nebo nedbalou údržbou, zákazník uhradí i záruční opravu v plné výši. 

V případě použitých a partiových spotřebičů se záruka vztahuje pouze na správný chod agregátu a jeho součástí. Záruku neposkytujeme na skříň, jednotlivé plechy, dveře, vnitřní dvířka, digitální displeje, držadla a madla, plastové boxy a zásuvky, osvětlení, panty, nožičky a sokly, skla, izolace, výplně atd. Záruka se také nevztahuje na stav magnetického gumového těsnění dveří. Na závadu nejsou ani různé pachy z umělých hmot, lepidel, tmelů a náplní. 

Při poruše zakoupené věci celková doba vyřízení reklamace nepřesáhne 30 pracovních dní. 

Zákazník byl při nákupu přístroje seznámen s podmínkami nabízené záruky. Zaplacením určené částky s nimi bez výhrad souhlasí.